Home » Blog » Winkel » Open op afspraak!

Open op afspraak!

Geplaatst in: Winkel

Maak online, telefonisch of per mail je afspraak om bij ons in de winkel schoenen of kleding te passen of kom gewoon lekker rondkijken.

Jullie zijn welkom! Tot snel.


Jim ha oan ús tocht.

Fan desimber ôf wie de winkel ticht, mar nettsjinsteande dat we jimme net yn ‘e winkel treffe koene ha jimme oan ús tocht. We kamen by jimme thús mei in auto foal skuon en klean. It wie nuver, mar ek bysûnder.

Foto’s fan kuierders, fytsers en dravers; alles kaam online foarby. Dat makke en makket ús o sa bliid!

 We binne tankber dat jimme oan ús tocht ha en we binne lokkich dat jimme oare wike wer yn ‘e winkel komme meie.

(Ferjit dan net mei ús ôf te praten datst komst.)

Oan it materiaal sil it net lizze, oant gau!


Jullie hebben aan ons gedacht!
Vanaf december was de winkel dicht, maar ondanks dat we jullie niet in de winkel konden ontvangen hebben jullie aan ons gedacht. We kwamen bij jullie thuis met een auto vol schoenen en kleding. Het was vreemd, maar ook bijzonder.
Foto’s van wandelaars, fietsers en hardlopers; we zagen het allemaal online voorbij komen. Dat maakt ons blij!
We zijn dankbaar dat jullie aan ons gedacht hebben en we zijn vooral blij dat we jullie vanaf volgende week weer in de winkel mogen treffen.
(Vergeet je komst dan niet met ons af te spreken).
Oan it materiaal sil it net lizze, Tot snel!